Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Memnuniyet Anketi Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, dağıtım şirketimizden aldığınız hizmetlere ilişkin olarak memnuniyet araştırması yapılması amacıyla Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“Ipsos”) tarafından gerçekleştirilen anket sonucu işlenecek olan kişisel verileriniz ile ilgili, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’dir. Veri sorumlusunun kimliğine ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Tebligat Adresi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya/ANKARA
KEP adresi baskent.edas@hs03.kep.tr
Telefon Numarası (0312) 573 50 00
Veri Sorumlusu Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Tebligat Adresi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya/ANKARA
KEP Adresi baskent.edas@hs03.kep.tr
Telefon Numarası (0312) 573 50 00

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
AÇIKLAMA
Kimlik Ad-soyad
İletişim Telefon no (cep telefonu)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Ses kaydı

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanan “Kimlik” ve “İletişim” kategorisindeki verileriniz;

  • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili dağıtım sistemi kullanıcılarımız müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütebilmesi,
  • Memnuniyet anketinin yapılabilmesi için tarafınızla iletişime geçilebilmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Konum Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

“Görsel ve İşitsel Kayıtlar” kategorisindeki verileriniz ise danışman şirket Ipsos tarafından toplanmakta:

  • Şirketimizin süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • Periyodik olarak memnuniyet anketinin düzenlenebilmesi,
  • Dağıtım şirketimize ilişkin ilgili algıların tespit edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Konum Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Konum Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI KİŞİ YA DA KURULUŞLAR ve AKTARIM AMAÇLARI

Kimlik ve İletişim veri kategorisinde belirtilen kişisel verileriniz; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca memnuniyet anketinin yapılabilmesi için tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla Centrum İş Merk Sanayi Cad No 3 Kat 6 Aydınevler Küçükyalı İstanbul 34854 adresinde yerleşik Ipsos şirketine aktarılacaktır.

Ipsos tarafından gerçekleştirilecek memnuniyet anketine ilişkin arama sonucunda toplanan anket cevaplarınız ve ses kaydınız onay vermeniz halinde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş ile kimlik bilgilerinizle beraber, aksi halde ise yalnızca anket cevaplarınız anonim olarak aktarılacaktır.

5.KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’ inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini isteyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

6.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

a) Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

d) Talep konusunun,

bulunması zorunludur. Başvurunuzu, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacağız.

Yükleniyor

yükleniyor