Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

İnsan Hakları Politikası

Şirket, Türkiye’de enerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren, kamu ve toplum faydası için müşterilerine güvenli, çevre dostu ve istikrarlı ve kesintisiz enerji sağlamaya çabalayan bir şirkettir. Türkiye pazarında ve mesleki işgücünde güçlü bir şekilde varlık gösteriyoruz. İnsan haklarına saygı, kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz.

İnsan Hakları Taahhüdümüz

Bu İnsan Hakları Politikası beyanı, etki alanımız içerisindeki tüm çalışanlarımızı, tüm iş birimlerimizdeki yönetici personeli, iş ortaklarımızın yanı sıra tedarik zincirimizdeki tarafları da kapsamaktadır.

07.10.2019 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir üyesi olup, bu vesileyle Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on prensibini savunuyoruz. İnsan hakları taahhüdümüz, aşağıda listelenen uluslararası belgelerin kabul edilmesini de kapsıyor. Bu belgeler:

1. Uluslararası İnsan Hakları Düzenlemeleri:

• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

• Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi

• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

2. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi

Tüm çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve tedarik zincirimizdeki tarafların bütün bireylerin itibar, özel hayat ve temel insan haklarını her zaman göz önünde bulundurmalarını bekliyoruz.

Şirket, tüm faaliyetlerinde temel insan haklarının tümüne saygı duyulan bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Şirket:

• Tüm çalışanlarını ve yöneticilerini İnsan Hakları Politikası ile ilgili bilgilendirir ve eğitim verir.

• İnsan kaynakları konusunda çalışanlarının, müşterilerinin ve paydaşlarının görüşlerine hitap eder.

• İnsan Hakları Politikasının ihlal edilmesi durumunda, adil ve mantıklı bir iyileştirme ve geliştirme temin etmeyi veya bunun için iş birliğinde bulunmayı garanti eder.

• Belirlenen herhangi bir insan hakları ihlalinin tüm olumsuz etkilerini bitirmeye ve iyileştirmeye çabalar.

Fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi destekliyoruz

İşe alma, işten çıkarma, ücret, eğitim ve ödül yönetimi, çalışma ortamı gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde dil, din, milliyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, medeni hal, sağlık, engellilik durumu, siyasi görüş, sendika üyeliği ve benzer konularda eşit bir tutum sergiliyoruz. Ayrımcılık ve adaletsiz tutumun hiçbir şeklini kesinlikle hoş görmüyoruz. Çalışanlarımıza kötü muamele, mobing ve tacizin hiçbir türünün bulunmadığı bir çalışma ortamı temin ediyoruz. Gücümüzü farklılıktan aldığımıza son derece inanıyor ve tüm alanlarda katılımı destekliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermiyoruz

İş sağlığı ve güvenliğine önem veriyoruz. Sürekli bir şekilde süreçlerimizi iyileştirerek, sağlık, güvenlik ve refahı desteklemek adına önlemler alıyor ve çalışma ortamımızdaki riskleri azaltmayı taahhüt ediyoruz.

İş güvenliği uygulamaları, tutumları veya koşullarından asla ödün vermiyoruz.

Tüm yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve tedarik zincirindeki tarafların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere uymasını, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmasını ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü iyileştirmesini bekliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket ederiz.

Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğine tahammülümüz yok

Zorunlu çalıştırma, yasadışı göçmen ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilmesi, zorla çalıştırma, borç esareti ve her türlü insan ticareti, cinsiyet ayrımı, yasadışı çocuk işçiliği, çocuk istismarı ve çalışanlara diğer her türlü kötü muamele veya sömürücü davranışları içeren zorla çalıştırmaya karşı duruyor ve tüm iş süreçlerimizi buna göre yürütüyoruz. 18 yaşından küçük bireyleri istihdam etmiyoruz. Şirket, Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan uluslararası çocuk hakları sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuata da uygun şekilde hareket etmektedir. Bu uygulamalar kamusal denetime açıktır.

Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın zorla çalışmaya karşı durmasını, ayrımcılık ve tacizi önlemesini, çalışanlar için yasal çalışma saatlerine uymasını, yasadışı çocuk işçiliği istihdam etmemesini ve çalışan ve paydaşlarına itibarlı ve saygılı davranmasını bekliyoruz.

İfade ve örgütlenme özgürlüğünü destekliyoruz

Şirket olarak:

• Çalışanlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyuyor ve ifade özgürlüğünü kullanmalarını önleyen hiçbir tutumu hoş görmüyoruz.

• Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler altında çalışanların sendikalaşma hakkını destekliyoruz.

• İş birliği ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir iş yeri oluşturmaya önem veriyoruz.

• Çalışanlar tarafından özgürce seçilmiş işçi sendikası temsilcileri ile yapıcı görüşmelerde bulunmayı taahhüt ediyoruz.

• İşçi sendikaları ile sosyal diyalog ve çalışma barışı oluşturmayı ve bunları geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Adil ücret ve çalışma saatleri sunuyoruz

Şirket olarak:

• Maaş politikamızı rekabetçi bir şekilde oluşturuyor ve sektör ve iş piyasasını dikkate alıyoruz.

• En düşük ücret seviyemizi yasal asgari ücrete eşit veya üzerinde belirliyoruz. Çalışanlarımıza piyasaya göre rekabetçi fırsatlar sunmayı taahhüt ediyoruz.

• Günlük ve haftalık çalışma saatleri, fazla mesai, molalar, hafta sonu ve yıllık ücretli izinleri düzenlerken yürürlükteki tüm yasa, toplu sözleşme ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.

• Fazla mesai kuralları ile ilgili tüm iş birimlerini düzenli olarak bilgilendiriyor ve uygulamaları takip ediyoruz.

Şirket olarak, çalışma ortamımızda çalışanlarımızın iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi dikkate alıyoruz.

Etkin bir şekilde yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ediyoruz

Şirket olarak, tüm faaliyetlerimizde aşağıdaki ilkeleri savunuyor ve yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şeklini hoş görmemeyi ve bunlarla mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz. Biz, özellikle:

• İlgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere bağlı kalıyor,

• Her türlü hediye alma ve vermede katı sınırlamalar koyuyor,

• Rüşvet ödemeyi reddeden çalışanlarımıza zarar gelmemesini sağlıyor,

• Siyasi bağışlarda bulunmuyor,

• Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele açısından süreç ve faaliyetlerimizi sürekli izliyor,

• Herhangi bir ihlal olması durumunda çalışanlarımızın bu konuyu dile getirmesini teşvik ediyor,

• Çalışanlarımıza düzenli olarak yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda eğitimler veriyor,

• İhlalleri düzenli olarak bildiriyor,

• Aracılarımızın uygun şekilde seçilmesini ve orantılı şekilde ücretlendirilmesini sağlıyor,

• Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ilke ve kurallarını ihlal eden bireylere derhal yaptırımlarda bulunuyoruz.

Kişisel bilgilerin korunması ve yasalara uygunluğu savunuyoruz

Şirket olarak:

• Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve faaliyetlerimizi sahaya çıkarmakla ilgili kişilerin tüm kişisel veri ve bilgilerini koruma hususunda mevzuata uyuyor ve bununla ilgili zorunluluklarımızı yerine getiriyoruz.

• Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerimizi çalışanlarımıza iletiyor ve duyuru ve eğitimlerle farkındalık yaratıyoruz.

• Tüm faaliyetlerimizde, bireylerin kişisel verilerin korunması haklarının ihlal edilebileceği veya kanuna aykırı olabilecek davranışlardan kaçınıyor ve çalışanlarımızın da aynı şekilde davranmasını bekliyoruz.

Çevreyi korumak için çabalıyor ve sürdürülebilir bir gezegen için katkıda bulunuyoruz

Çevreyi koruyoruz. Müşterilerimiz ve toplum tarafından tercih edilen, çevre bilincine sahip bir enerji ortağı olmak için sürekli olarak çabalıyoruz. Bu bağlamda, tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre yerine getiriyoruz:

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilir gelişim ve kaynağında kirliliğin önlenmesi ilkelerini benimsiyoruz.

• Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltarak, atıkların geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, yeniden kullanılması veya çevreye herhangi bir zarar veya hasar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

• İklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, enerji tüketimini azaltmaya, enerji verimliliğini arttırmaya ve sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

• En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan suyu verimli bir şekilde kullanarak faaliyetlerimiz için gereken su tüketimini sürekli azaltmayı amaçlıyoruz.

• Tüm faaliyet alanlarımızda doğrudan ve dolaylı olarak biyoçeşitliliğin korunması için özen gösteriyor ve çabalıyoruz.

• Sektörümüzde ve topluluklarımızda çevre bilincini geliştirmeyi, genişletmeyi ve sürdürmeyi amaçlıyor ve çevrenin korunması ile ilgili sektörümüzde bir rol model oluşturmak için çabalıyoruz.

• Başta çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere bütün iş ağımızı, faaliyetlerini çevreye karşı sorumlu sürdürmeleri için teşvik ediyoruz.

Yönetişim

İnsan haklarına yaklaşımımızı sürdürülebilir bir şekilde uygulamayı devam ettirmek için, CEO ve CFO'nun da katıldığı süreçler arası bir “Çevre, Sürdürülebilirlik ve Yönetişim Komitesi” kurulmuş ve bu Komite İnsan Hakları Politikasının etkin bir şekilde uygulanması için görevlendirmiştir.

Yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği üzere, Şirketin insan hakları taahhüdünü desteklemek ve günlük çalışma hayatımıza entegre etmek için birçok operasyonel politika benimsemiştir. İnsan hakları ile ilgili konularda çalışanlarımızın farkındalığını arttırma sorumluluğumuz bulunmakta olup, çalışanlarımızın insan haklarına saygıyı korumak için eyleme geçmelerini teşvik etmekteyiz.

Şikâyet Mekanizması

İnsan hakları ihlallerinin bildirilmesini sürekli olarak teşvik ediyor ve politika beyanımızın etkin bir şekilde uygulanması ile ilgili muhtemel sorun ve endişeleri de sıklıkla izliyoruz.

Tüm çalışanlarımızın yanı sıra iş ortaklarımız ve diğer üçüncü taraflar da politika ihlali ile ilgili şüphelerini Enetik Çağrı Hattımıza (+90 216 579 09 14) iletebilir ve/veya ENETİK@Enerjisa.com adresine e-posta gönderebilirler.

Bu politika kapsamında gerçek veya muhtemel ihlalleri ve endişelerini bildiren hiçbir çalışana karşı herhangi bir misilleme veya eylemde bulunmuyoruz. Bu ihlal bildirimleri ile ilgili hem bildirimin içeriği hem de bildirimi yapan kişinin bilgileri değerlendirilerek gizliliği temin edilmiş şekilde saklanmaktadır. İnsan Hakları Politikası ile ilgili ihlaller disiplin soruşturması ve yasal yaptırımlara yol açabilir. Bir ihlal olduğuna karar verilmesi durumunda, disiplin soruşturmasında belirlenen prosedürler uygulanacaktır.

Raporlama ve Gözden Geçirme

Bu politikanın uygulanması da dahil olmak üzere insan hakları performansımız hakkında raporlama yapmayı taahhüt ediyor ve dolayısıyla da şeffaflık ilkemizi savunuyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyet raporumuz vasıtasıyla, bu politika doğrultusunda insan hakları ile ilgili taahhütlerimiz, çabalarımızı ve beyanlarımızı kamuya bildiriyoruz.

Ayrıca, bu politika beyanı, Şirket’in sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olup, insan hakları ile ilgili daha belirli konuları ayrıntılı bir şekilde içeren diğer politikalarla birlikte gözden geçirilecek ve süreç ve işlemlerimizle sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını garanti etmek amacıyla sürekli olarak iyileştirilecektir.

Yükleniyor

yükleniyor